Föreningens stadgar

Stadgar och allmänna villkor

§ 1 Föreningen är en icke religiös och icke partipolitisk sammanslutning.

§ 2 Föreningen ska öka och främja musiklivet i Uppland genom att arrangera evenemang och utveckla scener. Föreningen ska också samarbeta med andra aktörer i området.

§ 3 Föreningen ska verka för att både amatörer och professionella i Uppsalas musik- och kulturliv ges utökade arbetstillfällen.

§ 4 Föreningen ska aktivt verka för en högre moral och yrkesetik inom de konstärliga områdena.

§ 5 Stimulera ungdomar till kreativ aktivitet inom musik och kultur, samt att erbjuda ett konstruktivt alternativ till drogmissbruk, våld, förstörelse och annan kriminalitet.

§ 6 Stödja, och samarbeta med, andra likasinnade organisationer och föreningar, vars mål och syfte gär i linje med Ljudbild Uppsala.

§ 7 Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar.

§ 8 Föreningens säte skall finnas i Uppsala.

§ 9 Föreningens styrelse väljs av årsmöte för 3 verksamhetsår och skall bestå av lägst tre och högst 8 ledamöter. Styrelsen skall träffas minst 4 ggr per år.

§ 10 På årsmötet skall väljas en revisor.

§ 11 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 12 Medlemsavgiften storlek beslutas av styrelsen vid årsmötet.

§ 13 Kallelse till årsmötet samt extra årsmöte skall vara medlemmarna skriftligt informerat senast två veckor före mötesdatumet.

§ 14 Vid styrelsemötet kan beslut ej fattas om fler än 3 av styrelsens ledamöter är frånvarande.

§ 15 Firmatecknare är föreningens kassör och ordförande

§ 16 Föreningens intäkter.

§ 16.1 Evenemangsbidrag eller projektbidrag är öronmärkta för de evenemang som bidragen avser. Detta gäller även andra typer av bidrag, t ex sponsorbidrag.

§ 16.2 Lokalbidrag, t ex bidrag för replokaler, är öronmärkta för de lokaler bidragen avser.

§ 16.3 Andra typer av föreningsbidrag, t ex årliga bidrag från kommunen, eller generell sponsring tillfaller föreningens allmänna kassa. Hur dessa tillgångar ska disponeras beslutas av styrelsen.

§ 17 Vid nedläggning av föreningen Ljudbild Uppsala skall eventuella kvarvarande tillgångar tillfalla en eller flera likasinnade föreningar.

§ 18 För ändring och tillägg av föreningens stadgar, skall 100% av medlemmarna vara närvarande och samtliga rösta för ändringar och tillägg, eller två på varandra ordinarie följande årsmöten med kvalificerad majoritet av deltagande medlemmar.

§ 19 Medlem som bryter någon av dessa stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen riskerar uteslutning.

§ 20 Beslut om uteslutning tas av styrelsen.